When we were born

Our mind and body was naked

Then society came

Constructed our mind and body

Girls should love pink

Boys should love black

Mans should be strong

Woman should be caring

Things like that.

 

Since our mind got constructed.

It directs our behaviors & outfits.

We think we do stuff because we like it and we supposed to do it

But is it really?

Is it from the true self?

Or we are way too easy to lose the true self.

 

Quite often,

People do not build their own mind.

Others build it for them.

But, funny enough

They still think it’s their construction.

 

Maybe that’s why

We often feel easy to fall down

From the inside

Cause it’s a mess.

It’s not your original designs.

It’s someone else’s designs that you borrowed from whoever knows.

Hence, you don’t know how it was constructed.

Consequences, you don’t know the right way to make it BIG.

 

For me,

I HAVE’NT found out the original me yet.

How about you?

 

( Got this idea from my Swedish friend, Alex. Thank you Alex!!!)

 

SHARE
Previous articleChuyến tàu đi nhờ
Next articlevô đề 1
Tôi ngồi xuống, trước màn hình máy tính, những gì muốn viết ra bây giờ là một bản liệt kê, đánh giá hay phân tích có thể giúp tôi hiểu rõ và nắm bắt được con người của mình. Từ tính cách, sở thích, đam mê, nhận thức về con người , thế giới xung quanh…Tôi muốn lôi ra hết, bằng hết thì thôi tất cả những gì có ở bên trong mình để trình bày theo một trình tự giúp tôi có thể hiểu rõ ràng và tường tận con người tôi nhiều nhất có thể…

LEAVE A REPLY